خاخام مست درباره پوریم میگوید(جشن قتل عام 77000 ایرانی توسط یهود)


طبق کتاب مقدس یهود و کشیشان و پیروانشان در (سِفر لاویان باب 10)شراب الکلی و هرگونه مُسکرات نجس و غیرمقدس است؛ ولی إنگار در جشن پوریم(قتل عام 77000 ایرانی از مرد و زن و پیر و جوان و کودکان طبق کتاب مقدسشان) و عروسیهای یهود و تثلیثیها و دیگر مراسمشان نجاست خواری و کار نامقدس کردن رواست!..حال فکر کنید که چگونه تناقض در عقاید و اعمالشان است که نجاست را نوشیده و کارغیرمقدس انجام داده و مست و بی عقل میشوند!

 ویدیوهای پیشنهادی