بهترین نحو عارضه یابی چگونه است ؟ - 09125281952


(جهت دریافت مشاوره با آکادمی قبضه با 09125281952 رفیعی تماس بگیرید.) اگر بیماری به پزشکی مراجعه بکند و اطلاعات غلط ارائه دهد، خوب را بد و بد را خوب جلوه دهد پزشک هم درمانی غلط و اشتباه را تجویز خواهد کرد... چون متناسب با اطلاعاتی که از شما گرفته راهکار میدهد.. در بیان حقیقت و واقعیت ها کاملا صادق باشید

 ویدیوهای پیشنهادی