دو نوجوان یهودی خراب (مست مفرط) در پوریم (جشن قتل عام 77000 ایرانی)


طبق کتاب مقدس یهود و کشیشان و پیروانشان در (سِفر لاویان باب 10)شراب الکلی و هرگونه مُسکرات نجس و غیرمقدس است؛ ولی إنگار در جشن پوریم(قتل عام 77000 ایرانی طبق کتاب مقدسشان) و عروسیهای یهود و تثلیثیها و دیگر مراسمشان نجاست خواری و کار نامقدس کردن رواست!..حال فکر کنید که چگونه تناقض در عقاید و اعمالشان است و ببینید که چطور در این ویدیو مشروبات الکلی نجس را میخورند و مست و بی عقل میشوند

 ویدیوهای پیشنهادی