چگونگی توقیف نفتکش حامل سوخت قاچاق توسط سپاه


نخستین تصاویر کشتی توقیف شده توسط سپاه

 ویدیوهای پیشنهادی