عارضه یابی یعنی شناخت نقاط ضعف و قوت - 09125281952


(جهت دریافت مشاوره با آکادمی قبضه با 09125281952 رفیعی تماس بگیرید.) عارضه یابی از زمان پیغمبر تاکنون وجود داشته است.. عارضه یابی یعنی یافتن نقاط ضعف و قوت... رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت... اگر عارضه یابی نکنید دچار بحران خواهید شد.... اگر بحران را مدیریت نکنید دچار فاجعه خواهید شد

 ویدیوهای پیشنهادی