عصبانیت مردم سیل زده از دولت/ روحانی بیاد میزنمش!!


‏روحانی بیاد میزنمش. استاندار بیاد میزنمش. هر نماینده دولت بیاد میزنمش. چون... عصبانیت مردم سیل زده از دولتی ها

 ویدیوهای پیشنهادی