فیلم ماجرای پیشنهاد سال ۹۱ اروپایی‌ ها به تیم هسته‌ ای


توضیحات علی باقری عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته ای درباره ماجرای پیشنهاد اروپایی ها به ایران در حین مذاکرات سال 91 در آلماآتی قزاقستان.

 ویدیوهای پیشنهادی