جنگ قبیله ای مانع شد؟ سفر با خطر بالا با قبیله جدا شده


دو قبیله که می خواستند با هم جنگ کنند توسط دولت برزیل از هم جدا شدند. دجنگ قبیله ای مانع شد؟ سفر با خطر بالا با قبیله جدا شده در برزیل موفق Brazil's agency for indigenous peoples said that a high-risk expedition in the Amazon has reunited an isolated group with relatives and eased tensions with a rival tribe near the border with Peru.

 ویدیوهای پیشنهادی