فیلم لحظه ورود جاس استون خواننده زن انگلیسی به ایران


جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد او در اینستاگرام خودش نوشت: ایران آخرین کشور در لیست ( تور جهانی ) ما بود. ما می‌ دونستیم که برگزاری کنسرت عمومی امکان‌ پذیر نخواهد بود

 ویدیوهای پیشنهادی