واکنش خواننده زن انگلیسی بعد بازداشت شدن در ایران


جاس استون، خواننده انگلیسی، پس از ورود به کیش بازداشت و دیپورت شد

 ویدیوهای پیشنهادی