انفجار و حمله مسلحانه در کابل


یک ویدیو دیگر با عنوان انفجار و حمله مسلحانه در کابل از اخبار تماشایی

 ویدیوهای پیشنهادی