پادکست - ارتفاع لوستر


ساده ترین روش تعیین ارتفاع مناسب لوستر برای یک فضا: 1- فاصله سقف تا زمین / تقسیم بر 3 (حداکثر ارتفاع مناسب) 2- فاصله سقف تا زمین / تقسیم بر 5 (حداقل ارتفاع مناسب)