پروین بهمنی


متولد ۱۳۲۸ یکی از بانوان فعال و فرهنگی قشقایی است که عمر خود را در راه حفظ، احیا و اشاعه موسیقی قشقایی و نواحی ایران صرف کرده تا به گفتة خودش شاید بتواند گامی کوچک در این راه بردارد و این گنجینه عظیم را برای آیندگان به یادگار بگذارد. بهمنی سال ها حامی موسیقی قشقایی و حتی موسیقی ایرانی بوده و سمبل شجاعت و ایستادگی و حمایت از موسیقی نواحی است. و... تالیفات وی ؛اصلی و کرم