اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت


اقتصاد مقاومتی از دیدگاه قرآن و سنت--- https://download-thesis.com/product/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%88%d9%85%d8%aa%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d8%b3%d9%86%d8%aa/