انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای


انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم در ایران کاربرد روش اتورگرسیو آستانه ای--- https://download-thesis.com/product/%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%b1%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1/

 ویدیوهای پیشنهادی