مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان با استفاده از روشهای


مطالعه و شناسایی فرآیند های تولید طلا و انتخاب بهترین فرآیند،جهت افزایش بهره وری و تعیین نیازها و خواسته های مشتریان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چندمعیاره--- https://download-thesis.com/product/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%81%d8%b1%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d9%88/

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها