مقایسه مقاومت بتن معمولی با بتن حاوی الیاف


الیاف جایگزین آرماتور http://www.hadidfam.com  افزودنی مناسب جهت کنترل و کاهش ترک های ریز خزش پلاستیک و ترک های ناشی از جمع شدگی بتن در ساعات ابتدایی بتن ریزی همچنین موثر در افزایش مقاومت برشی و خمشی بتن می باشد. این الیاف در بتن پخش همگن دارد و ته نشین نمی شود و تا حدودی بر کاهش قلیایی بتن نیز موثر می باشد. دستاورد های این ماده ◄ کنترل ترک های خزش پلاستیک ◄ ارتقا مقاومت برشی و خمشی در بتن ◄ افزایش مقاومت ضربه ای در بتن ◄ کاهش خستگی بتن و افزایش طول عمر بتن ◄ کاهش نفوذ پذیری بتن در برابر مایعات ◄ کاهش آب انداختگی بتن ◄سهولت اختلاط و اجرا

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها