موشک های شلیک شده از کرمانشاه - تک شو -


فیلم دیگری که توسط شهروندان بعد از شنیدن صدای شلیک موشک ها گرفته شده و در آن یکی از موشکها به نظر سقوط میکنه  میگه موشکها به فردوسی یعنی جنوب کرمانشاه هم نمیرسه می افته

 ویدیوهای پیشنهادی