مانور نظامی با تسلیحات واقعی توسط تایوان برای هشدار به چین


تایوان با تسلیحات واقعی به جنگ دشمن فرضی رفت و مانور نظامی برگزار کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی