تصادف پورشه اصفهانی، یک قتل عمدی است


توضیحات عضو کمیسیون قضائی مجلس درمورد تصادف پورشه ای که حاشیه های عجیبی به همراه داشت.

 ویدیوهای پیشنهادی