درمان اختلال تلفظی در کودکان.09120452406بیگی.اختلال تلفظی.گفتاردرمانی.


اختلال تلفظی صداهای گفتاری اختلالی گفتاریست که در آن کودک صداهای کلمات را حین حرف زدن یا اشتباه میگویند یا جا بجا میگویند یا صدا را حذف میکنند یا صدا را خراب میگویند.درمان اختلالات تلفظی باید هرچه سریعتر اتفاق افتد زیرا که عادت غلط گفتاری در سیستم زبانی تثبیت نشود.درمان تخصصی اختلالات تلفظی در کلینیک ونک صورت میگیرد.09120452406بیگی.مطالبی بیشتر در وب سایت: gofkar.com . اختلال تلفظی در کودکان.اختلال تلفظی.

 ویدیوهای پیشنهادی