هفتمین جلسه دادگاه متهمان پدیده


هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان موسوم به پدیده با حضور متهم ردیف اول این پرونده برگزار شد.

 ویدیوهای پیشنهادی