هنجار شکنی و ابتذال


هنجار شکنی در مدارس کشور و در بین دانش آموزان به چه هدفی صورت میگیرد..! آیا در مخواهند سند 2030 در مدارس مخفیانه اجرا کنند و بچه های معصوم رو به ابتذال بکشند...!؟

 ویدیوهای پیشنهادی