پیچ کناف - بازرگانی پیچ فلکس -


### پیچ پانل نوک تیز مخصوص کناف کاربرد  پیچ کناف در صنعت گچ بری و سقف های کاذب و اتصال دادن سقف ها و سازه های کنافی است . Http:/www.flexscrew.ir

 ویدیوهای پیشنهادی