نقشه راه خودشناسی لایو دوم قسمت پنجم - توانمندشو -


سحر عظیمی و حامد سلیمانی در لایو مشترک اینستاگرام د رمورد نقشه راه خودشناسی میگویند. خودشناسی مهمترین عامل رسیدن به موفقیت و احساس رضایت در زندگی است. برای آموزش بیشتر به وب سایت www.tavanmandsho.com مراجعه کنید.

 ویدیوهای پیشنهادی