زخمی شدن مسافران مترو به دلیل تراکم جمعیت - صبا -


زخمی شدن تعدادی از مسافرین مترو در مکزیکوسیتی به دلیل انبوه جمعیت در ایستگاه

 ویدیوهای پیشنهادی