دستگیری سارق کش رو زنی در قیامدشت


مردی که با روش کش رو زنی مرتکب سرقت های سریالی از مغازه های قیامدشت شده بود شناسایی و دستگیر شد. توضیحات بیشتر در سایت Qiamdashtnews.ir

 ویدیوهای پیشنهادی