دختر و پسرها از دلایل تَن ندادن شان به ازدواج می گویند: فکرش را هم نکن با مادرشوهرم یکجا زندگی کنم! - داریوش313 -


خواستیم دلیل پایین آمدن آمار ازدواج در ایران را بررسی کنیم، دیدیم بهترین شیوه اش گپ زدن با دختر و پسرهای دم بخت است. برای همین به دل شهر زدیم و با برنامه خط ویژه از دختر و پسرها پرسیدیم چرا تن به ازدواج نمی دهند. حرف های جالبی می زدند.

 ویدیوهای پیشنهادی