ماجرای مهناز افشار و استناد به توییت جعلی یک طلبه


گفت وگو با طلبه ای که مهناز افشار به توییت جعلی با عکس او استناد کرد

 ویدیوهای پیشنهادی