یک مصاحبه بدون تعارف و روراست با عباس جدیدی، سوژه رسانه های اجتماعی


عباس جدیدی با عکسی از خود منتشر کرد (با منتشر کردند) سوژه شبکه های اجتماعی شد، عباس جدیدی، در این ویدیو و مصاحبه در مورد مرحوم منصور خان پورحیدری و آن ژست و آن عکس معروف می گوید. http://www.myindustry.ir/doc/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA/

 ویدیوهای پیشنهادی