استندآپ کمدی عارفه عسگری و خواستگاری از علیخانی در قسمت 25 عصر جدید


عارفه عسگری در حوزه استندآپ کمدی شرکت کرد که اجرای او با یک رای منفی همراه شد. عسگری در بخشی از اجرای نمایشی خود به نبود خواستگار اشاره کرد و در بخشی از اجرا به شوخی از علیخانی خواستگاری کرد.

 ویدیوهای پیشنهادی