لحظه تعقیب و گریز پلیس با راننده پراید پلید در تهران


حوادث رکنا: راننده پراید سرقتی بعد از تعقیب و گریز 20 دقیقه ای با شلیک تیر هوایی پلیس آگاهی تهران تسلیم می شود. ادامه خبر: https://www.rokna.net/fa/tiny/news-471383 Rokna News Agency https://goo.gl/Hw5pGK :بخش پرونده https://goo.gl/YMWmLj :بخش حوادث https://goo.gl/hqrBK4 :بخش اقتصادی https://goo.gl/pR7HFR :بخش سیاسی

 ویدیوهای پیشنهادی