توجیه شهردار رشت در خصوص نامه به خودش برای دریافت خانه


توجیه غیر منطقی شهردار رشت در خصوص نامه به خودش برای دریافت خانه از شهرداری!! برای اطلاعات بیشتر به سایت مطلبک مراجعه فرمایید www.matlabak.ir

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها