آموزش HFSS - جلسه 2


نرم افزار HFSS یک نرم افزار از شرکت ANSYS است .تا سال های پیش این نرم افزار به صورت مستقل ارائه می شد.اما سال 2017 به بعد این نرم افزار به صورت پک کامل که مجموعه ای از چندین نرم افزار است ارائه شد. جلسه دوم - آشنایی با اولین خط انتقال(موج بر)

 ویدیوهای پیشنهادی