شوآف توئیتری آذری جهرمی به جای مدیریت بحران وقتی وزیر ارتباطات جای بالن اینترنت،


 ویدیوهای پیشنهادی