خسارت 400 میلیارد تومانی به حوزه آب شهری و روستایی استان لرستان


شبکه یک- 20 فروردین 98- 21:00| آقای رضا گیاهی، معاون وزیر نیرو از خسارت 400 میلیارد تومانی به حوزه آب شهری و روستایی استان خبر داد.

 ویدیوهای پیشنهادی