مردانگی سرهنگ ارتش در مناطق سیل زده


⭕️ سرهنگ تمام ارتش جلوی کامیون زانو زده و پیرزنها و پیرمردها پا میذارند روی کمرش تا سوار کامیون شن!.مردانگی زیباترین خصلت آدمیست.

 ویدیوهای پیشنهادی