فاصله طبقاتی را در کشور کاهش می دهیم(قالیباف)


اگر یارانه ها هدفمند شوند و به این اقداماتی که اشاره کردم توجه کنیم به مردم متعهد می شوم در طول دوره ای که بتوانیم به عنوان دولت مردم خدمتگذاری کنیم قادر خواهیم بود روند اصلاح فاصله طبقاتی را تحقق دهیم و مردم این را در زندگی خود حس کنند. این کلیپ را از دست ندهید

 ویدیوهای پیشنهادی