پلیس اسرائیل جوان فلسطینی ضارب را کشت


پلیس اسرائیل دیروز جوان فلسطینی ضارب ، که پلیس اسرائیلی را کشته بود - که در خبرها براتون گذاشتم - به ضرب گلوله کشت

 ویدیوهای پیشنهادی