سیل ، لرستان


ابراز همدردی مردم سنقرو کلیایی با سیل زدگان