وضعیت قرمز و وحشتناک در معمولان لرستان، آب به سقف خانه ها رسید!!


وضعیت قرمز و وحشتناک در معمولان لرستان، آب به سقف خانه ها رسید!!

 ویدیوهای پیشنهادی