حواستون باشه! عاشق هرکسی نشید!! به هرکسی تکیه نکنید..


تکیه دادن به آدمی که ناگهان ازت فاصله می گیره، مثل پریدن توی دریا به امید نجات غریقیه، که دست و پا زدنت رو می بینه و کاری برات انجام نمی ده. تو ممکنه از غرق شدن نجات پیدا کنی، اما دیگه هیچ وقت دل به دریا نمی زنی... :) متن: پویا جمشیدی صدا: رامتین قربانپور

 ویدیوهای پیشنهادی