68 عامل شماره۲۰:طرد شدگی والدحمایتگروکودک طبیعی.عامل شماره۲۱:تاییدطلبی