«ویکی» نهنگ قاتلی که قادر است سخنان انسان را تقلید کند


«ویکی» نهنگ قاتلی که قادر است سخنان انسان را تقلید کند این جانوران با استفاده از سوراخ تنفسی کلمات را ادا می‌کنند که شبیه صحبت کردن انسان‌ها از راه بینی است. بنابراین انتظار نمی‌رود که تقلید صدا و ادا کلمات بدون....

 ویدیوهای پیشنهادی

 جدیدترین ویدیوها