فیلم کامل از سیل وحشتناک در شیراز و لرستان - گزارش‌های مردمی


آق قلا، شیراز، لرستان، پل دختر، سر پل ذهاب...! آن هم در آغاز سال 98! چه اتفاقی افتاده است؟!

 ویدیوهای پیشنهادی