رانش زمین در منطقه الیگودرز لرستان


راه ارتباطی ۱۴۷ روستا با بیش از ۲۰ هزار نفر جمعیت قطع شده است.