سرقت مسلحانه و بی رحمانه


با اینکه صاحب فروش گاه هیچ مقاومتی نمی کند ولی سارق تیر خلاصی را میزند!!!!

 ویدیوهای پیشنهادی