اشتباه تاریخی مصدق پس از ملی شدن صنعت نفت و عاقبت اعتماد او به آمریکا


٢٩ اسفند، سالروز ملی شدن صنعت نفت

 ویدیوهای پیشنهادی