آیا ایران، ونزوئلا میشود؟


دیپلوکاپ: آیا ونزوئلا فرو میپاشد؟ آیا ایران، ونزوئلا میشود؟ چند درصد مردم حامی حکومت و چند درصد مخالفند؟ کاست در سفر به ونزوئلا، این مسائل را مورد بررسی قرار داده. با برنامه دیپلوکاپ حمیدرضا غلامزاده همراه باشید.

 ویدیوهای پیشنهادی