کودتای ناکام 1


پشت پرده کودتای نقاب برای سرنگونی انقلاب اسلامی ایران به ریاست بختیار